Dienstenwijzer

 

Informatie over ons kantoor

Op deze pagina treft u de informatie aan over de dienstverlening van ons kantoor. Deze informatie is in overeenstemming met de eisen die de Wet Financiële Dienstverlening aan ons stelt.

Kantoorgegevens

De gegevens van ons kantoor zijn als volgt:

Aeilkema & Partners BV

Zeefbaan 1c, 9672 BN  Winschoten

info@aeilkema.nl, www.aeilkema.nl

  • Bereikbaarheid tijdens kantooruren

      Ons kantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

  • Bereikbaarheid buiten kantooruren

Voor spoedeisende zaken raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de maatschappijen:

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder

Registratienummer: 12006943

Aard van de dienstverlening

Na controle op ondermeer deskundigheid en integriteit hebben wij van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid ontvangen om te mogen bemiddelen en adviseren in de volgende financiële producten:

Betalen en sparen

Consumptief krediet

Elektronisch geld

Levensverzekeringen

Hypothecair krediet

Schadeverzekeringen

Bemiddeling bij echtscheiding

Klachten

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u ergens ontevreden over bent, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om alsnog aan uw wensen te voldoen,

Mocht u echter menen dat wij onvoldoende aandacht besteden aan uw klacht, dan kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

                     Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag

                    Telefoon 070-333 89 99

Op de site van het klachteninstituut www.klachteninstituut.nl vindt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht. Ook kunt u hier een formulier downloaden waarmee u uw klacht kunt indienen.

Financieel belang

Geen enkele verzekeringsmaatschappij, hypotheekverstrekker of bank heeft een belang in het aandelenkapitaal van ons kantoor.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig vrij in de keuze van producten van financiële instellingen die wij adviseren. Wij hebben dus geen contractuele verplichting om de producten van een specifieke verzekeraar, hypotheekverstrekker of bank te adviseren.

Selectie van financiële instellingen

Op basis van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de premie en de kwaliteit van de voorwaarden, selecteren wij uit het grote aanbod van financiële instellingen een aantal verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers en banken. De producten van de financiële instellingen die wij selecteren, nemen wij vervolgens mee in de adviezen die wij aan u geven. Er zijn in Nederland enige honderden verzekeraars en hypotheekverstrekkers actief en we werken niet met al deze verzekeraars en hypotheekverstrekkers samen. In een aantal gevallen kan dat ook niet eens, omdat men bijvoorbeeld alleen rechtstreeks aan de consument verkoopt. In dat opzicht is onze vergelijking dus niet volledig.

Verzekeringen gesloten via onze website

Als u een verzekering rechtstreeks via onze website afsluit, dan gebeurt dit op basis van Execution Only. Wij voeren dus alleen uw opdracht tot verzekeren uit op basis van de gegevens die u zelf heeft ingevoerd. Dit betekent, dat uw keuze zonder ons advies tot stand is gekomen, en zonder dat wij voor u handelingen hebben verricht. Er gelden in dat geval beperkingen met betrekking tot onze aansprakelijkheid bij (onder andere) schade die u lijdt omdat u een verkeerde verzekering heeft afgesloten en/of indien u fouten heeft gemaakt bij de invoer van uw gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van foutieve keuzes bij het rechtstreeks (zonder onze tussenkomst) afsluiten van de verzekering of ten gevolge van foutieve invoer van gegevens.

Wilt u wel advies, neem dan altijd contact met ons op via info@aeilkema.nl of 0598-622225, wij begeleiden u dan in de te kiezen verzekering.

Wijze van beloning

Indien wij werkzaamheden voor u verrichten wordt er altijd vooraf overleg met u gepleegd over de door u te betalen prijs (vaste prijs of uur basis).

Middels een abonnement (BASIS-SERVICECONTRACT per product of een SERVICECONTRACT per klant)

Voor uw schadeverzekeringen worden de kosten van onze werkzaamheden gefinancierd door de verzekeraar die u het gekozen product verschaft.

Daarnaast ontvangen wij in incidentele gevallen nog een kleine beloning van verzekeraars over levensverzekeringen die afgesloten zijn voor 1 januari 2013.

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden
gehanteerd. Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:
 Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 Klantbelang centraal
 Lange termijn doelstelling
 Transparant
 Eenvoudig
 Voldoen aan wet- en regelgeving
 Maximering variabel inkomen
 Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag.  Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.
2. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beloningsmodel onderneming
Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen
verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:
 Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
 Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 Combinatie van bovenstaande beloningswijzen
Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons
dienstverleningsdocument. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de
passendheid beoordeeld . Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:
 Continuïteit van onderneming
 Beheersbaarheid van personeelskosten
 Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 Verloop van personeel
Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s
inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het beloningsbeleid.

Transparantie beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en
dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze
dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.
Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Aeilkema & partners © 2014